W działaniach funduszu Komisja dopatrzyła się również naruszenia ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus FIO powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.

Kara finansowa w wysokości 300 tys. złotych nałożona została z kolei na spółkę MIT Mobile Internet Technology SA, która nie dopełniła obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem raportu bieżącego nr 73/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.