Wiceminister Gospodarki Marcin Kaliski zapewnia, że obecnie trwają postępowania administracyjne prowadzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawie zmian taryf na energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. O ich zmianę wnosili sprzedawcy energii elektrycznej. Niezależnie trwa postępowanie o zmianę taryf świadczenia usług dystrybucyjnych nie tylko dla gospodarstw domowych, ale i dla wszystkich podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, wszczęte na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych. Należy się spodziewać, że ewentualna zmiana tych taryf będzie miała raczej wymiar jednocyfrowy i pozostanie zbieżna z wysokością inflacji. Jednocześnie trzeba podkreślić, że zmiana taryf świadczenia usług dystrybucyjnych – mających charakter monopolu naturalnego – tylko w niewielkim stopniu wpływa na poziom konkurencji na rynku obrotu energią elektryczną.
Odnosząc się natomiast do kwestii pełnego uwolnienia cen energii elektrycznej, minister Kaliski podkreślił, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne organem właściwym w sprawie zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia jest prezes URE. W świetle tego przepisu wydaje on stosowną decyzję po przeprowadzeniu analizy, czy przedsiębiorstwo energetyczne działa w warunkach konkurencji, W tym celu przeprowadza postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – albo na wniosek tego przedsiębiorstwa, albo z urzędu.
W ustawie Prawo energetyczne zostały określone przesłanki, jakie prezes URE ma wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z przedstawiania taryf. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy prezes URE bierze pod uwagę takie cechy rynku energii elektrycznej, jak: liczba uczestników i wielkości ich udziałów w rynku, przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, istnienie barier dostępu do rynku, równoprawne traktowanie wszystkich uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystaniem pozycji ograniczającej konkurencję, dostępność do wysoko wydajnych technologii.
Warunkiem uwolnienia cen będzie doprowadzenie do płynności i przejrzystości rynku hurtowego, wprowadzenie instrumentów realnej  ochrony odbiorców wrażliwych, uregulowanie kwestii tzw. sprzedaży awaryjnej i zagwarantowanie odbiorcy w gospodarstwie domowym prawa do zawarcia umowy kompleksowej po zmianie sprzedawcy, a także przyjęcie przepisów gwarantujących regulatorowi niezależność. Wynika to między innymi z ustawowego obowiązku prezesa URE równoważenia interesów - powiedział min. Kaliski.