Obecnie przepisy tego rodzaju stosuje się w pięciu państwach członkowskich (Dania, Irlandia, Cypr, Malta i Zjednoczone Królestwo). Choć zgodnie z obowiązującymi traktatami UE w kompetencji państw członkowskich leży określenie, kto jest uprawniony do głosowania w wyborach krajowych, takie praktyki, polegające na pozbawianiu praw wyborczych, mogą źle wpływać na korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się. Pozbawianie praw wyborczych kłóci się również z podstawowym założeniem obywatelstwa UE, zgodnie z którym obywatelom ma z zasady przysługiwać więcej praw, a nie tych praw ubywać.

W pięciu państwach UE obowiązują obecnie przepisy, które powodują utratę praw do głosowania w wyborach krajowych w wyniku posiadania przez pewien czas miejsca zamieszkania za granicą.

Główne uzasadnienie dla przepisów pozbawiających praw wyborczych, czyli brak wystarczających więzi z krajem pochodzenia wśród obywateli zamieszkujących za granicą wydaje się przestarzałe w dzisiejszym zintegrowanym świecie.

Opublikowane przez KE wytyczne mają za zadanie rozwiązać ten problem w sposób proporcjonalny poprzez zachęcenie państw członkowskich do:
- umożliwienia swoim obywatelom, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się, zachowania prawa do głosowania w wyborach krajowych, jeśli wykażą oni niesłabnące zainteresowanie życiem politycznym w swoim kraju, poprzez między innymi złożenie wniosku o pozostanie na liście wyborców;
- umożliwienia obywatelom będącym rezydentami w innym państwie członkowskim elektronicznego składania wniosków o zachowanie prawa do głosowania;
- udzielania obywatelom w odpowiednim czasie stosownych informacji na temat warunków i praktycznych ustaleń dotyczących zachowania prawa do głosowania w wyborach krajowych.

Źródło: www.europa.eu/rapid,