Zjazd dodbędzie sie w Krakowie w dniach 5-7 września. 

Zjazd rozpocznie wykład inauguracyjny o stanie nauki polskiego prawa karnego, który wygłosi dr hab. Jarosław Majewski z UKSW. 6 września do dzień dyskusji panelowych. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą o tym jak spierać się o treść prawa karnego materialnego, o materialnoprawnej i procesowej problematyce kryteriów i granic tożsamości czynu, o stronie podmiotowej czynu zabronionego a współczesnej psychologii kognitywnej oraz o karalności posiadania czy używania narkotyków. Dyskutanci rozważać będą kwestię kary w prawie karnym, karnym skarbowym oraz administracyjnym w kontekście konstytucyjnej zasady ne bis in idem i zakazie podwójnej karalności. Omówiony zostanie temat potrzeby ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania oraz czy zachować wnioskowy tryb ścigania przestępstwa z art. 197 k.k. Kolejna dyskusja dotyczyć będzie pojęcia szkody w prawie karnym materialnym jako znamienia trybu zabronionego przewidzianego w art. 231 k.k. i art. 296 k.k., a także wpływu procesowej konstrukcji postępowania dowodowego na kształt i treść regulacji prawa karnego materialnego.  Ostatnie dwa tematy to pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako przesłanka rezygnacji z ukarania oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie – instytucja prawa karnego materialnego czy wykonawczego.

Wśród prelegentów wybitni karniści – m.in. prof. Piotr Kardas, prof. Jacek Giezek, prof. Andrzej Zoll, prof. Eleonora Zielińska, prof. Monika Płatek, prof. Witold Kulesza, prof. Krzysztof Indecki oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

Podczas zjazdu odbędzie się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Andrzejowi Zollowi. Nie zabraknie również wydarzeń około zjazdowych. Przed rozpoczęciem zjazdu, 5 września odbędzie się Forum Młodych Karnistów „Prawo karne ↓35″. Natomiast 8 września 2012 r. w Tyńcu odbędzie się konferencja „Zukunft des Straftrechts”. Zjazd zakończy koncert z okazji 200-lecia Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jubileuszu prof. Andrzeja Zolla.

Wszystkie panele będą rejestrowane w formie video a następnie udostępniane zainteresowanym na stronie internetowej e-Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych: http://www.czpk.pl/