Skarżący się do rzecznika praw obywatelskich kandydaci do służby w policji informowali, że przerwanie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. Nr 170, poz. 1202) nie stanowi decyzji, nie wymaga uzasadnienia ani nie podlega zaskarżeniu. Za niedopuszczalną uznawali oni sytuację, gdzie wobec obywatela pragnącego odbywać służbę w Policji można bez podania jakiejkolwiek przyczyny przerwać postępowanie kwalifikacyjne, na każdym jego etapie, niezależnie od tego czy spełnia on wymogi określone ustawą i rozporządzeniem czy też ich nie spełnia. Badając skargi Rzecznik doszedł do wniosku, iż w istocie pierwotnym problemem jest kształt upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr

43, poz. 277 ze zm.). Upoważnienie to bowiem nie spełnia, zdaniem RPO, warunków zakreślonych art. 92 ust. 1 Konstytucji.