Kancelaria prawna Traple, Konarski, Podrecki przygotowała na zlecenie Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego „Raport o prawie pocztowym” koncentrujący się na wybranych aspektach dotyczących dostępu do skrzynek pocztowych.
Autorzy raportu dochodzą do wniosku, że co prawda w świetle najnowszego sprawozdania nt. liberalizacji unijnego rynku usług pocztowych, Poczta Polska utraci monopol dopiero w końcu 2012 roku, w niektórych aspektach została jednak zobligowana do podjęcia szybszych działań. Chodzi tu m.in. o wymianę skrzynek pocztowych w budynkach wielorodzinnych na ogólnie dostępne euroskrzynki. Proces ten powinien zostać zakończony już za rok, w sierpniu 2008. "Niestety nasze szacunki wskazują, że ulegnie to znacznemu opóźnieniu" - twierdzi Katarzyna Domańska, wiceprezes SMB - "oceniamy że do chwili obecnej wymieniono nie więcej, niż 20 proc. skrzynek". Skrzynki pocztowe to infrastruktura należąca do Poczty Polskiej, niemniej za ich wymianę są odpowiedzialni administratorzy poszczególnych budynków.
Sytuacja ta rodzi na chwilę obecną szereg niejasności, stąd SMB podjęło inicjatywę zmierzającą do bardziej precyzyjnego wyjaśnienia aspektów dostępu do skrzynek. "Ten raport jest sygnałem dla całej branży, że nie ma prawnych przeciwwskazań dla niezależnych operatorów pocztowych w zakresie dostępu do skrzynek pocztowych. SMB jako reprezentant środowiska prywatnych operatorów, podkreśla poprzez to opracowanie konieczność wytworzenia na polskim rynku warunków uczciwej konkurencji w zakresie usług pocztowych . Tylko w ten sposób można właściwie zadbać o dobro konsumenta" - podkreśla Domańska.

Oryginalny fragment raportu
W świetle art. 37 ust. 1 pr. poczt. właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, której częścią składową jest budynek, lub budynku stanowiącego odrębną nieruchomość są zobowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową. Oznacza to jednocześnie, że wymienione w przepisie osoby finansują zakup i instalację skrzynki i pozostają jej właścicielami. Nie jest zatem właścicielem skrzynek żaden z operatorów usług pocztowych, czy w ogóle inny podmiot rynkowy pozostający w relacji konkurencyjnej w stosunku do operatora żądającego dostępu do skrzynek, co z gruntu eliminuje możliwość zajęcia przez ten hipotetyczny podmiot pozycji dominującej, a w dalszej kolejności jej nadużywania. Prawo konkurencji nie znajduje w tym przypadku zastosowania jako służące rozstrzyganiu konfliktów, mogących w konkretnym przypadku zaistnieć pomiędzy przedsiębiorcami konkurującymi ze sobą na danym rynku właściwym, gdy tymczasem właściciele nieruchomości, nawet gdyby założyć, że są przedsiębiorcami, z pewnością - pomijając jednostkowe przypadki - nie działają na tym samym rynku właściwym co operatorzy usług pocztowych. Podkreślmy, że właściciel czy współwłaściciele nieruchomości będący jednocześnie właścicielami skrzynek pocztowych nie mają bezpośredniego interesu, a w praktyce również żadnej możliwości wpływania na stan konkurencji na rynku usług pocztowych (...)

Źródło - Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego