Kancelaria Baker & McKenzie reprezentuje polskiego podatnika w pierwszej sprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. 18 stycznia Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wyda precedensowy wyrok w sprawie C-313/05 Brzeziński. Jest to pierwsza sprawa, w której skarga polskiego podatnika rozpatrywana jest przez ETS. Dotyczy ona zgodności polskich przepisów o podatku akcyzowym pobieranym od samochodów osobowych sprowadzanych z innych państw UE. Zdaniem skarżącego polskie przepisy naruszają prawo wspólnotowe poprzez istnienie stawki progresywnej - rosnącej wraz z wiekiem pojazdu sprowadzanego do Polski. W konsekwencji wyższa stawka stosuje się wyłącznie do samochodów sprowadzanych za granicy, co należy uznać za przejaw niedozwolonej przez prawo wspólnotowe dyskryminacji podatkowej towarów pochodzących z innych państw UE. Jeśli Trybunał potwierdzi istnienie takiej niezgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym osoby, które sprowadziły samochody osobowe z innych państw UE będą mogli domagać się zwrotu nadpłaconego podatku.
Przed Trybunałem w Luksemburgu podatnika reprezentował Jerzy Martini z kancelarii Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

www.bakernet.com