Obecnie trwają prace nad przesyłaniem danych z dotychczasowych baz ewidencji ludności do centralnego rejestru PESEL oraz przygotowania do współpracy organów samorządowych z centralnym rejestrem PESEL. Jak informuje Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW, w związku z przyjętą 15 grudnia przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności, termin wejścia w życie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL został przesunięty na 1 stycznia 2013 r. W ciągu najbliższego roku ministerstwo chce uruchomić dostęp do rejestru PESEL na zasadzie podglądu (bez możliwości bezpośredniej aktualizacji danych) oraz przeprowadzić pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań. Nie zmieni się w 2012 r. sposób wprowadzania i przekazywania danych z organów ewidencji ludności oraz Urzędów Stanu Cywilnego, ani też nie ulegnie zmianie sposób wydawania dowodów osobistych. Nowych dokumentów biometrycznych w nadchodzącym roku nie będzie.
Zdaniem Tomasza Wójcika z ABW biometria w dokumentach w miarę postępu techniki ułatwia coraz lepszą identyfikację osób. - Konieczna jest jednak szczególna ostrożność przy tworzeniu prawa związanego z przetwarzaniem i udostępnianiem danych biometrycznych – twierdzi Wójcik. - Są one szczególnie cenne, gdyż ujawniają naszą prywatność – dodaje.
 Dlatego przesunięcie daty wprowadzenia dowodów biometrycznych wydaje się uzasadnione.