Czytaj: TSUE: Milion euro kary dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej>>

Pierwsza prezes wydała zarządzenia  Nr 90/2021 i Nr 91/2021, wstrzymujące rozpoznawanie spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeszcze nie wiadomo, czy zostaną wprowadzone inne tego rodzaju dyspozycje. Pierwsza prezes zapowiedziała jednak, że czeka na inicjatywę legislacyjną rządu w sprawie Izby Dyscyplinarnej, której każdy dzień pracy kosztuje Polskę milion kary. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE o karach dla naszego rządu będzie obowiązywał aż do momentu podporządkowania się lipcowemu postanowieniu TSUE o środku tymczasowym (zabezpieczeniu) lub do czasu ostatecznego wyroku TSUE co do ustawy kagańcowej.

Czytaj: TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień >>
 

Postanowienie Trybunału obejmuje obowiązek całkowitego zawieszenia działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego np. w postępowaniach immunitetowych (postępowania dyscyplinarne są objęte odrębnym wyrokiem TSUE także z lipca), a także zawieszenie m.in. przepisów zakazujących sędziom badania niezawisłości składów orzekających.

Czytaj: TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN>>

Tymczasem wokanda na najbliższy tydzień jest dość wypełniona. Z powodu wielu niejasności prawnych nie można wykluczyć zmian w planie sesji, choćby w ostatniej chwili - informuje rzecznik prasowy Izby Piotr Falkowski.

Trzy sprawy sędziowskie

I tak we wtorek 16 listopada odbędzie się posiedzenie niejawne w pierwszej instancji w sprawie sędzi Iwony W. z Katowic w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na wniosek osoby fizycznej.  Zarzuca ona sędziemu popełnienie przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego w związku z nieuwzględnieniem zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa z zawiadomienia wnioskodawcy.

Podobny wniosek dotyczy też występującego w tej sprawie prokuratora, Ewy K.-A., który rozpoznawany pod sygn. akt I DI 26/21 zakończył się odmową uchylenia immunitetu.

Także dzisiaj, 16 listopada br. w drugiej instancji na rozprawie Izba Dyscyplinarna rozpozna sprawę sędziego Andrzeja M. z Kętrzyna, któremu postawiono zarzut z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu).  W odwołaniu obwiniony wnosi o uchylenie tego orzeczenia lub wymierzenie kary finansowej ( sygn. akt II DOW 15/21)

Sąd Najwyższy już rozpoznawał ten przypadek i wymierzył sędziemu karę pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.

Radca prowadzi kancelarię mimo zawieszenia

Izba Dyscyplinarna rozpozna też we wtorek kasację złożoną przez radcę prawnego Wojciecha B. z Nakła nad Notecią. Ciąży na nim zarzut wykonywania czynności zawodowych pomimo zawieszenia. To kolejna kasacja tego radcy, któremu rzecznik odpowiedzialności zawodowej zarzuca złamanie zasad etyki poprzez brak wstrzemięźliwości i taktu w pismach procesowych oraz nie składanie wyjaśnień organom samorządu radcowskiego.

 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych utrzymał karę zawieszenia na dwa lata, obwiniony wnosi o uniewinnienie (sygn. akt II DK 108/21).

Kolejną sprawą w drugiej instancji będzie problem uchylenia immunitetu prokuratorowi Zbigniewowi J. z Katowic.

Sprawy prokuratorskie

Prokuratorowi postawiono zarzut nieprawidłowości w prowadzonej sprawie wnioskodawcy, Sąd Najwyższy w sprawie w I instancji odmówił uchylenie immunitetu, rozpoznawane jest zażalenie wnioskodawcy ( sygn. akt II DIZ 55/21)

Natomiast prokurator Wojciech S. z Warszawy będzie odpowiadać za prowadzenie działalności publicznej bez wymaganego zawiadomienia przełożonego.  Po sprzeciwie na wymierzoną karę porządkową upomnienia Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w trybie art. 149 par. 6 Prawa o prokuraturze wymierzył karę upomnienia. W odwołaniu obwiniony wnosi o uniewinnienie (sygn. akt II DOW 47/21)

Z kolei prokuratorowi Karolowi K. z Koszalina grozi kara dyscyplinarna za rzekome pośredniczenie w załatwieniu sprawy oraz przekroczenie uprawnień przez prokuratora. Polegało to na uzyskaniu korzystnych decyzji procesowych przez podejrzanych w kilku postępowaniach przygotowawczych, w zamian za przyjęcie korzyści majątkowych. Materiały w tej sprawie zostały uzyskane w ramach czynności własnych funkcjonariuszy CBA Delegatury w Gdańsku (sygn. akt II DSK 2/21).

Prokurator Krzysztofa L. z Poznania stanie przed Izba Dyscyplinarna z powodu naruszeniu powagi urzędu i nieetyczne zachowanie. Dlatego, że zawiesił on w swoim gabinecie fotomontaż z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Co gorsza pod wizerunkiem widniał napis: "Ein Volk, ein PiS, ein Katschor". Doniesiono na niego do Prokuratury Krajowej,  która wszczęła śledztwo z przepisu o propagowaniu faszyzmu.

Czytaj: I prezes SN apeluje o pilne działania ustawodawcze, by zlikwidować konflikt wokół sądownictwa>>
 

Inna sprawa prokuratorska, która będzie rozpoznawana w środę 17 listopada br. dotyczy przedłużenia zawieszenia w czynnościach. Już toczy się postępowanie dyscyplinarne dotyczące zniesławienia tj. czynu z art. 212 par. 1, art. 216 par. 1 i art. 256 par. 1 Kodeksu karnego. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uwzględnił wniosek rzecznika dyscyplinarnego i przedłużył zawieszenie do 27 stycznia 2022 r.

Izba Dyscyplinarna zajmie się również obwinioną prokurator Anną K. z Częstochowy.  Ciży na niej oskarżenie o niedozwoloną ingerencję do sprawę karną syna koleżanki będącej także prokuratorem. Wcześniej Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się sprawami przedłużenia zawieszenia obwinionej.