Ponadto "Iustitia" zwraca uwagę, że z art. 70 ustawy o finansach publicznych wynika, że: „ Minister kierujący działem sporządza, do końca listopada każdego roku, plan działalności na rok następny dla kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.”
     W sytuacji, w której z zaniepokojeniem należy stwierdzić, że Minister Sprawiedliwości nie wykonał nałożonego na niego obowiązku albowiem nie opublikował planu działalności na rok 2012, wszelkie działania osób kierujących sądami mające na celu realizację tego obowiązku wydają się być pozbawione podstawy normatywnej. Niezależnie od powyższego wyrywkowa analiza przedstawionych Stowarzyszeniu planów kontroli zarówno za 2012 r. oraz lata 2010-2011 oraz innych zarządzeń nadzorczych prowadzi do wniosku, iż wydają się one wkraczać w działalność orzeczniczą sądów godząc tym samym w zasadę niezawisłości sędziowskiej np. poprzez ustalanie ilości wokand lub spraw na wokandzie albo też kolejności rozpoznawania spraw, czy też odnosząc się do sprawności ich rozpoznawania.
     W związku z tym Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do ministra sprawiedliwości o niezwłoczne opublikowanie planu działalności na rok 2012, a jeżeli takowy nie został sporządzony – o takie jego sporządzenie w przyszłości by ograniczony był wyłącznie do kwestii nadzoru administracyjnego – z poszanowaniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
 "Iustitia" zwraca się też do Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie czy nie doszło do nieprawidłowości opisanych wyżej i czy nie naruszają one lub nie zagrażają naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
Natomiast NIK powinna zbadać prawidłowość wykonania obowiązku wynikającego z art. 68 i nast. ustawy o finansach publicznych przez ministra oraz podległych mu administracyjnie funkcjonariuszy.

Żródło: Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 27 czerwca 2012 r. w przedmiocie sposobu sprawowania kontroli zarządczej w sądach