Taką zasadę wprowadzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt we wtorek przyjął rząd.
Proponowana zmiana oznacza, że obecne koszty – ponoszone przez podmioty ubiegające się o krajowe świadectwa homologacji w 27 krajach członkowskich UE – zostaną zastąpione wydatkiem poniesionym, w ramach unijnej procedury homologacji, tylko w jednym państwie. Takie rozwiązanie spowoduje obniżenie wydatków ponoszonych w związku z uzyskaniem świadectw homologacji typu dla nowych pojazdów.
Nowe rozwiązania przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2007/46/WE, określającej szczegółowe wymagania homologacyjne, których spełnienie jest konieczne do dopuszczenia nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, do ruchu drogowego w Unii Europejskiej. Wprowadzenie i stosowanie przez wszystkie państwa UE jednolitej (uniwersalnej) unijnej procedury homologacji zagwarantuje możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Oznacza to zakończenie wdrożenia dyrektywy unijnej do polskiego prawa.
Jak napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, te regulacje powinny przyczynić się także do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwiększenia ochrony środowiska. Spowodują bowiem wyeliminowanie z obrotu pojazdów wprowadzanych z pominięciem szczegółowych procedur homologacyjnych.
Centrum Informacyjne rzadu podkreśla, że projektowane przepisy nie będą miały wpływu na cenę produkowanych w Polsce przedmiotów wyposażenia i części, ponieważ nie wprowadzają w zakresie ich homologacji dodatkowych wymogów, poza tymi, które już obowiązują w ramach przepisów Unii Europejskiej oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Nowe zharmonizowane procedury dotyczące badań homologacyjnych i świadectw homologacji powinny natomiast zwiększyć obrót gospodarczy i poprawić konkurencyjność na rynku pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części.
Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r.