W jego skład weszli:
1.  zastępca przedstawiciela krajowego w Eurojust będący równocześnie krajowym korespondentem Eurojustu,
2.   krajowy korespondent do spraw terroryzmu,
3.   krajowy korespondent pełniący jednocześnie funkcję punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz dwa inne punkty kontaktowe tej sieci,
4.   punkt kontaktowy sieci do spraw wspólnych zespołów śledczych,
5.   punkt kontaktowy europejskiej sieci punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne,
6.   punkt kontaktowy sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji,
7.  pełnomocnik Prokuratora Generalnego do spraw współpracy z Krajowym       Biurem ds. Odzyskiwania Mienia.
 

Do zadań krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu należy usprawnianie wykonywania zadań Eurojustu w Polsce, poprzez: ułatwianie organom krajowym określenia, czy w konkretnej sprawie należałoby skorzystać z pomocy Eurojustu, czy Europejskiej Sieci Sądowej, a także
ułatwianie przedstawicielowi krajowemu  ustalenia organów właściwych do wykonania wystąpień organów innych państw członkowskich z zakresu współpracy sądowej.
Utworzenie krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu nie ogranicza możliwości bezpośredniego kontaktowania się przez prokuratorów apelacyjnych i okręgowych z Eurojustem.

Aktywne wykorzystywanie przez prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze możliwości jakie stwarza Eurojust i krajowy system koordynacyjny Eurojustu, powinno przyczynić się do ułatwienia wzajemnej współpracy prawnej w postępowaniach przygotowawczych o charakterze transgranicznym (dotyczących zwłaszcza trzech lub więcej państw, ale również o charakterze bilateralnym), gdzie zachodzi potrzeba szybkiej wymiany informacji i czynienia bieżących ustaleń z organami sądowymi innych państw, przyspieszenia realizacji wniosków o pomoc prawną, czy utworzenia wspólnego zespołu śledczego.