Fundacja przypomina, że efektem pracy zespołu miało być przygotowanie raportu i przedłożenie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w ciągu 12 tygodni od dnia powołania zespołu. W związku z tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci raportu zespołu.
Zdaniem autorów wystąpienia, wniosek ten jest o tyle uzasadniony, że od powołania zespołu minęło już ponad pół roku, a żadne wnioski z jego prac nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Raport Marka Niedużaka i Michała Jagielskiego „Publiczna dostępność orzeczeń sądowych”