Skarżący podnosili, że nie otrzymali ostatecznego orzeczenia w sprawie możliwości odbycia zgromadzenia przed jego planowaną datą. Wskazali na naruszenie art. 11 Konwencji (wolność zgromadzeń) oraz art. 13 Konwencji (brak skutecznego środka odwoławczego).
29 października 2009 r. Prezydent Poznania zakazał przeprowadzenia  w dniu 30 października 2009 r. zgromadzenia publicznego „Poznańska Masa Krytyczna”, które miało na celu wyrażenie protestu wobec dyskryminacji, w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji UNESCO. Prezydent uznał, że przejazd rowerowy ulicami Poznania, będący częścią imprezy, nie mógł zostać uznany za zgromadzenie. Organizatorzy „Poznańskiej Masy Krytycznej” odwołali się od zakazu. Wojewoda Wielkopolski uchylił zakaz dopiero sześć dni po terminie zgromadzenia. Organizatorzy zgromadzenia złożyli skargę do WSA w Poznaniu, a następnie skargę kasacyjną do NSA.
Zgodnie z obowiązującym wówczas Prawem o zgromadzeniach, organizator miał obowiązek  zawiadomienia o zgromadzeniu między 30 a 3 dniem przed jego planowaną datą. Decyzję o zakazie zwołania zgromadzenia doręczano organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, ale nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem. Wojewoda doręczał organizatorowi decyzję w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Zasadniczym problemem było to, że Prawo o zgromadzeniach nie nakazywało Wojewodzie, by ten wydał decyzję w przedmiocie odwołania od zakazu, przed datą zgromadzenia.
W swojej decyzji, ETPC wskazał, że organizatorzy zgromadzenia zawiadomili o zgromadzeniu dopiero 3 dni przed jego planowaną datą, podczas gdy organy administracji wydały decyzje w możliwie najszybszym terminie.
ETPC, przywołując wyrok w sprawie Bączkowski przeciwko Polsce przypomniał, że dla istoty demokratycznej debaty czas publicznego zgromadzenia, na którym, zostaną przedstawione pewne opinie, może być wyjątkowo istotny dla politycznej i społecznej wagi takiego zgromadzenia. Dlatego władze państwowe w określonych okolicznościach mają prawo zakazać zgromadzenia, jeśli taka odmowa spełnia wymogi wyrażone w art. 11 Konwencji. W takiej sytuacji nie mogą jednak zmienić terminu zgromadzania, w którym organizatorzy planują je odbyć. ETPC podkreślił, że wolność zgromadzeń może być pozbawiona znaczenia, jeśli nie można korzystać z niej w odpowiednim czasie. Odnosząc się do okoliczności rozpoznawanej sprawy, ETPC zaznaczył jednak, że zgromadzenie z cyklu „Poznańska Masa Krytyczna” odbywa się regularnie co miesiąc, a organizatorzy nie wskazali przyczyn, które uzasadniałyby konieczność odbycia zgromadzenia dokładnie w planowanym dniu.
ETPC uznał, że skarga jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i na podstawie art. 35 ust. 3a ust. 4 Konwencji odrzucił skargę.