Przewodniczący Zespołu opracowującego nowe brzmienie kodeksu adwokat Jakub Jacyna mówi, że zmiany zaproponowanie w projekcie nowego Kodeksu etyki wynikały z konieczności dostosowania tych norm do warunków technicznych i zmienionego otoczenia prawnego. Drugim powodem był wzrost liczebności adwokatury.

Generalne wartości i zasady etyki nie zmieniają się. Nadal obowiązuje tajemnica adwokacka i unikanie konfliktu interesów. - Za niewykonalne uznaliśmy wzywanie adwokatów do zaniechania pozycjonowania uczciwej informacji o swoich kancelariach - wyjaśnia Jakub Jacyna. - Dopuściliśmy udział w rankingach prasowych, w których zresztą od dawna kancelarie brały udział. Komisja uznała, że zaaprobowanie przez NRA specjalizacji zawodowych wyklucza stawianie barier w dostępie do niej. Dopuszczona jest zatem możliwość umieszczania danych na stronie internetowej adwokata oraz w wyszukiwarkce internetowej i prezentowania kazusów z własnej praktyki.

Jeśli chodzi o kontakty z klientem, to wobec licznych skarg na pełnomocników z urzędu, należy utrzymywać ścisłe kontakty z klientem i informować go na bieżąco o przebiegu sprawy.

Kodeks doprecyzowuje zasady przyjęcia i przechowania oraz zwrotu depozytu od klienta. Dla jasności relacji między pełnomocnikiem a klientem kodeks zaleca, że w wypadku niemożności uzyskania pisemnej zgody na rezygnację z wniesienia apelacji, należy w najlepiej pojętym interesie sporządzić notatkę do akt sprawy. W razie późniejszych wątpliwości i ewentualnego postępowania wyjaśniającego ułatwi to przedstawienie przebiegu sprawy. Te same reguły dotyczą wniesienia kasacji.

- Wobec gwałtownie rosnącej liczby adwokatów i proporcjonalnego do tej liczby obciążenia pracą w Radach Okręgowych uznaliśmy, że konieczne jest opłacanie pracy w samorządzie, jeśli adwokaci pełnią w nim określone funkcje - uważa szef Komisji. - A zatem adwokatowi, który spędza czas na działalności korporacyjnej, zamiast pracy we własnej kancelarii - należy wypłacać ekwiwalent pieniężny.

Model adwokatury powinien ewoluować, aby nie tworzyć systemu zamkniętych norm, stąd zapis o prawie do rzeczowej krytyki w ramach dyskusji nad zmianami w adwokaturze. Bez ataków personalnych, lecz otwarcie.

Propozycje zmian w Kodeksie etyki zawodowej adwokatów są poddane obecnie publicznej debacie. Będzie ona trwała do 16 września, czyli do konferencji, w czasie której uzgodniony zostanie ostateczny tekst. Następnie zapadnie uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmująca kodeks z wniesionymi korektami.