5 września zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego.

W tym roku do egzaminu notarialnego przystąpiło 858 osób.
Trzeciego dnia egzaminu (6 września) zdający rozwiązywali zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu.
Egzamin notarialny przeprowadziło 13 komisji mających swe siedziby w 5 miastach (w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu).
Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 notariuszy – oddelegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo–dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
Po raz drugi zdający mogli zdawać egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Z tej możliwości skorzystało około 96% zdających.
Ogłoszenie wyników egzaminów we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin notarialny nastąpi w pierwszej połowie października.

Źródło: MS