Reforma procedury karnej, to jedna z najbardziej istotnych ustaw przygotowanych przez ministra sprawiedliwości w celu skrócenia czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami. Jest ona jednym z etapów szerokiej reformy na którą składa się obszerna nowelizacja kodeksu karnego dotycząca kwestii wykonywania kar i zwiększająca rolę grzywien oraz kar ograniczenia wolności jak również nowa ustawa o prokuraturze.
 
Przepisy wchodzące w życie 9 listopada 2013 r. w/w ustawy obejmują przede wszystkim:   przeniesienie na poziom kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny np. roweru, podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany w zakresie art. 74 § 3a dot. uprawnień w zakresie stosowania siły fizycznej i środków przymusu bezpośredniego wobec osoby podejrzanej i oskarżonego.
Nowością jest także prawo do złożenia przez oskarżonego lub jego obrońcę wniosku o wezwanie tłumacza w celu porozumienia się z oskarżonym w związku z czynnością, do wzięcia udziału w której oskarżony jest uprawniony (art. 72 § 2 k.p.k.),
Nastąpi też rozszerzenie uprawnień dla prokuratora i finansowego organu postępowania przygotowawczego np. Dyrektora Izby Celnej do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia przez sąd wyrobów tytoniowych i alkoholowych (art. 232a § 1-3 k.p.k.),
Został rozszerzeny katalog spraw uprawniających prokuratora do zamieszczenia w akcie oskarżenia uzgodnionych z oskarżonym kar i środków karnych na wszystkie występki oraz dopuszczenie możliwości uzgodnień w zakresie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, jak również co do kosztów postępowania karnego (art. 335 k.p.k.).

Patrz też>>Jazda po pijanemu nie jest już przestępstwem.