Zgodnie ze  zmienionymi przepisami kodeksu postępowania karnego przesłuchania dzieci, które nie ukończyły 15 i 18 roku życia w sprawach o zgwałcenie odbywa się w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach. Wymienia się w rozporządzeniu pokój przesłuchań i pokój techniczny jako odrębne pomieszczenia.
Pokój techniczny jest to pomieszczenie przylegające do pokoju przesłuchań i oddzielone od niego lustrem obserwacyjnym, albo pomieszczenie połączone z pokojem przesłuchań monitoringiem przekazującym obraz i dźwięk. Pokój techniczny może znajdować się w innym budynku niż pokój przesłuchań. Ponadto wskazane jest by kolorystyka pokoju przesłuchań była utrzymana w barwach jasnych i stonowanych.
Pokój przesłuchań wyposaża się w meble dostosowane dla osób dorosłych oraz meble dostosowane dla dzieci, a podłogę wykłada się miękką wykładziną.
Pokój taki znajdujący się w budynku sądu, prokuratury lub policji powinien posiadać odrębne wejście lub być zlokalizowany w taki sposób, aby dojście do niego nie prowadziło przez części budynku, gdzie przebywają oskarżeni. W bezpośrednim sąsiedztwie pokoju przesłuchań powinien znajdować się ustęp.
Treść nowego przepisu brzmi: Jeżeli świadek jest małoletnim, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, planowana pora i czas przesłuchania powinny uwzględniać potrzeby wynikające z jego wieku, potrzebę nawiązania z nim kontaktu przez biegłego psychologa przed przystąpieniem do przesłuchania oraz potrzebę ewentualnych przerw w prowadzonej czynności.
Przed rozpoczęciem przesłuchania biegły psycholog przeprowadza ze świadkiem wstępną rozmowę w celu obniżenia poziomu lęku i niepokoju świadka.
Jeżeli świadek jest małoletnim, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, lub osobą cierpiącą na upośledzenie umysłowe, biegły psycholog w miarę potrzeby udziela sędziemu pomocy w wyjaśnieniu w sposób zrozumiały dla świadka zasad przesłuchania, w tym prawa odmowy składania zeznań, o ile prawo to świadkowi przysługuje, obowiązku mówienia prawdy i faktu utrwalania czynności w formie zapisu na nośnikach.
Nowe przepisy dotyczyć będą policji, prokuratury i sądów, a także osób, w budynkach których znajdują się w chwili obecnej pokoje przesłuchań dla małoletnich.
Rozporządzenie reguluje kwestie, które do tej były zaleceniami, kierowanymi przez ministra sprawiedliwości i Fundacje "Dzieci Niczyje" pod adresem prokuratorów, sędziów i policjantów. Warto zaznaczyć, ze pokoje przesłuchań dla dzieci już funkcjonują w wielu sądach. Koszt utworzenia takiego pokoju kosztuje 30 tys. zł i saą to koszty ponoszone z bieżących budżetów tych instytucji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2014 r.

Podstawa: Dziennik Ustaw z 24 grudnia 2013 r., poz. 1642, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego