Pozew wytoczony przez E.M. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej został zwrócony. W zarządzeniu o zwrocie pozwu wyjaśniono, że powód w terminie nie uzupełnił braków formalnych i fiskalnych pozwu. Powód wniósł zażalenie na to rozstrzygnięcie. Wyjaśnił, że nie otrzymał on wezwania do usunięcia braków formalnych pisma inicjującego postępowanie. Jego zdaniem zwrot pozwu był więc bezpodstawny.

Czytaj: System e-awizo ma zrewolucjonizować urzędowe przesyłki>>

Zwrot pozwu

Zgodnie z art. 130 § 1 zdanie 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Natomiast na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Sprawdź w LEX: Znaczenie i warunki formalne pism procesowych w postępowaniu cywilnym >

 


 

Oddalone zażalenie

Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił wniesione zażalenie. Sąd odwoławczy podkreślił, że istniały podstawy do przyjęcia, że powód nie uzupełnił w terminie wskazanych w wezwaniu braków formalnych. Zatem, należało wydać zarządzenie o zwrocie pozwu, co też uczyniono - wyjaśnił sąd. Sąd odwoławczy przypomniał, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać dokładnie określone żądanie. Powyższe wynika z treści art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Do braków formalnych pozwu należą m.in. odpisy pozwu dla pozostałych stron postępowania (art. 128 k.p.c.) oraz opłaty od pozwu (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 300). Powód nie uzupełnił zaś opłaty od pozwu i nie przedłożył odpisów dla strony przeciwnej. Ponadto, nie sprecyzował on żądania pozwu.

Czytaj: A. Partyk, T. Partyk: Dopuszczalność przywrócenia terminu do usunięcia braków czynności procesowej>>

Nadawanie biegu sprawie

Sąd drugiej instancji podkreślił, że jeśli pozew dotknięty jest brakami formalnymi, to nie może być mu nadany bieg. Tak stało się w sprawie zainicjowanej przez powoda. Koniecznym było więc wydanie zaskarżonego zarządzenia o zwrocie pozwu. Sąd apelacyjny zauważył też, że tygodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu nie może być ani skracany, ani przedłużany. Co najwyżej, strona może domagać się przywrócenia terminu do podjęcia czynności. Sąd wskazał też, że choć powód nie odebrał osobiście wezwania o uzupełnienie braków formalnych pozwu, to nie może on kwestionować tego, że przesyłka została uznana za skutecznie doręczoną. Pismo z sądu przesłano na wskazany przez powoda adres skrzynki pocztowej. Z adnotacji doręczyciela wynika zaś, że dla powoda dwukrotnie pozostawiono tam awizo. Gdy minął termin, przesyłkę zwrócono do sądu.

Zobacz linie orzecznicze w LEX:

Obowiązek dołączenia odpisów pisma procesowego jako jego wymóg formalny >

Skutki procesowe niewskazania przez powoda (wnioskodawcę) numeru PESEL pozwanego (uczestnika) >

Konieczne dowody

Słusznie przyjęto w sprawie, że powód został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu - ocenił sąd odwoławczy. Choć powód kwestionował tę okoliczność, to jednak poprzestał na wskazywaniu, że nie otrzymał awiza o korespondencji sądowej. Adresat może za pomocą wszelkich środków dowodowych udowadniać, że awizowanego pisma sądowego nie otrzymał i o nim nie wiedział. Na stronie spoczywa jednak obowiązek dowodowy w tym zakresie. Tymczasem powód poprzestał na złożeniu oświadczenia, że nie otrzymał awiz - podkreślił sąd apelacyjny. Jego twierdzenie nie było wystarczające do podważenia skuteczności doręczenia mu przesyłki z sądu. Co znamienne, powód nie przedłożył dowodu np. reklamacji złożonej w urzędzie pocztowym ani odpowiedzi urzędu pocztowego. Brak było podstaw do uznania, że faktycznie nie otrzymał on awiz. Zatem, należało uznać, że doręczono mu wezwanie z sądu. Tym samym, nie było podstaw do uchylenia zarządzenia o zwrocie pozwu - wyjaśnił sąd apelacyjny i oddalił wniesione zażalenie.

Postanowienie SA w Katowicach z 16.11.2018 r., I ACz 1144/18, LEX nr 2610086.