Czytaj: Ustawa o nowej Prokuratorii Generalnej podpisana przez prezydenta>>

Zgodnie z przepisami ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261 ze zm.) do zadań Prokuratorii Generalnej RP należy m.in. zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej przed sądami administracyjnymi. Zastępstwo jest przy tym fakultatywne, co oznacza, że wniosek tych podmiotów o przejęcie zastępstwa będzie uwzględniony, jeżeli przemawiają za tym względy związane z ochroną ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) nie było spójne z regulacją zawartą w ustawie o Prokuratorii Generalnej RP, gdyż była w nich mowa o podejmowaniu przez Prokuratorię Generalną RP czynności w postępowaniu jedynie za Skarb Państwa. Tę nieścisłość w zakresie podmiotowego zakresu zastępstwa sprawowanego przez Prokuratorię Generalną RP w postępowaniu sądowoadministracyjnym usunie nowelizacja przepisów dokonana na podstawie właśnie opublikowanej ustawy z 8.06.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1370). Z nowego brzmienia przepisów wprost będzie wynikać, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP podmiot ten będzie dokonywać czynności nie tylko za Skarb Państwa, lecz również za organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ustawa nowelizująca doprecyzuje również przepis o zakresie przymusu adwokacko-radcowskiego przy sporządzaniu skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym – ma on nie obowiązywać w przypadku, gdy zastępstwo procesowe jest sprawowane przez Prokuratorię Generalną RP.

Wobec faktu, że odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie wadliwego aktu administracyjnego opiera się obecnie na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym, uchylony zostanie przepis ustawy o takiej odpowiedzialności organu, który wydał wadliwy akt.

Nowe przepisy obowiązują od 14 lipca 2017 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,