Projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk senacki nr 43),  stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011r. (sygn. akt P7/09) dotyczącego przepisu art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. Trybunał orzekł, że przepis ten w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak w ocenie PKPP Lewiatan przyjęcie proponowanej w projekcie zmiany uchylającej moc urzędową w zakresie szerszym niż wskazany przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku, tj. poprzez wykreślenie z art. 95 ust. 1 następującej treści: „mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i" stanowi zbyt daleko idącą jego interpretację i wykracza poza ustaloną przez Trybunał sentencję orzeczenia. Wedłuh ekspertów Lewiatana, projekt zakłada pozbawienie mocy prawnej dokumentu urzędowego wszelkich dokumentów bankowych, nie tylko w odniesieniu do konsumenta będącego pozwanym w postępowaniu cywilnym (zgodnie z orzeczeniem Trybunału) ale również wobec innych podmiotów (w tym przedsiębiorców) we wszystkich postępowaniach (np. cywilnym, administracyjnym czy karnym).
PKPP Lewiatan apeluje więc o uchwalenie ustawy w kształcie niewykraczającym poza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.