Ustawa dotyczy między innymi poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadzenia odpowiedzialności za wykroczenie z tytułu naruszenia przepisów nowelizowanej ustawy, a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w wypadku przekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
Ustawa ponadto wprowadza przepis, który skraca o 4 miesiące obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r., co spowoduje urealnienie wysokości otrzymywanych środków przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP