Komisyjny projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym ma na celu wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Sposobem na te wykroczenia będzie utworzenie centralnej ewidencji tych kart i wydawanie ich na czas maksymalnie 5 lat. Projekt ustawy zaostrza również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej. Proponowana kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł powinna być skutecznym narzędziem, przeciwdziałającym posługiwaniu się nieważnymi kartami.

Ewidencja kart
Według projektu kartę parkingową usuwa się z ewidencji w trzech sytuacjach:
- po upływie terminu ważności karty;
- jeżeli karta zostanie zwrócona staroście;
- w przypadku śmierci posiadacza karty.
Ewidencję będzie prowadzić minister spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Minister spraw wewnętrznych będzie administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.
Utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, w której będzie gromadzona m.in. informacja o numerze PESEL posiadacza karty pozwoli także na identyfikację kierowców posługujących się kartami ważnymi.
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r.
Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2013 r.

Ocenia ministerstwa: problem narasta
Według szacunków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w oparciu o informacje zebrane od starostów, wydających karty parkingowe – w Polsce wydano dotychczas około 650 tys. takich kart.
W początkowym okresie, pomimo posiadania ustawowych uprawnień do niestosowania się do niektórych znaków drogowych oraz do parkowania pojazdów na miejscach parkingowych, przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne często nie mogły korzystać ze swoich uprawnień. Miejsca parkingowe były bowiem zajmowane przez kierowców nieuprawnionych. Sytuacja uległa poprawie, kiedy zwiększono kwotę mandatu za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych do 500 zł. oraz dodatkowo wprowadzono możliwość wymierzania 5 punktów karnych. Jednak obecnie  narasta liczba sygnałów o nieprawidłowościach w korzystaniu z kart parkingowych.
 

Źródło: Sejm RP