Helsińska Fundacja Praw Człowieka 26 maja 2010 r. złożyła w Trybunale Konstytucyjnym opinię „przyjaciela sądu” (amicus curiae) w sprawie o sygn. K 36/09. Sprawa zainicjowana została wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który dotyczy zgodności z Konstytucją RP oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka regulacji wprowadzonych tą ustawą.
W konkluzjach opinii „przyjaciela sądu” Fundacja podkreśliła, że co do zasady nie jest wykluczone, że ograniczenie świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa jest do pogodzenia z zasadami konstytucyjnymi, w szczególności zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasadą proporcjonalności. Jednak konkretne rozwiązania przyjęte ustawą z 23 stycznia 2009 r. budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Wprowadzają one nieproporcjonalne ograniczenia, przyjmujące wręcz cechy sięgnięcia do konstrukcji odpowiedzialności zbiorowej opartej o zasadę domniemania winy. Przyjęte szczegółowe rozwiązania nie mają cech odebrania przywilejów, lecz bardziej przypominają instrumenty zmierzające do odpłaty. Jednocześnie w odniesieniu do przyjętych rozwiązań powstają daleko idące wątpliwości odnośnie do realizacji zasady równości wobec prawa. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do sytuacji stosowania takich samych rozwiązań wobec funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa, którzy przeszli w 1990 r. pozytywnie weryfikację i podjęli służbę w służbach specjalnych państwa demokratycznego oraz funkcjonariuszy, którzy takiej procedurze się nie poddali, bądź jej nie przeszli z pozytywnym wynikiem.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że regulacje wprowadzone na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, jak i regulacje samej ustawy oraz jej preambuły wciąż budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Więcej >>>