Z kolei górna granica wysokości kary jako przesłanki kwalifikującej czyn do bycia przestępstwem o charakterze terrorystycznym nie ulegnie zmianie, choć pierwotnie rząd projektował jej obniżenie do 3 lat pozbawienia wolności.

Czytaj: Ustawa o działaniach antyterrorystycznych już obowiązuje>>

Zmiany kodeksu karnego, które wchodzą w życie 2 lipca br. (art. 32 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. poz. 904), obejmują m.in. penalizację stadium przygotowania następujących przestępstw:

- stosowanie środków masowej zagłady (art. 120 k.k.): kara od 3 lat pozbawienia wolności

- zbrodnie przeciwko ludzkości (art. 118a § 1 i § 2 k.k.), stosowanie niedopuszczalnych sposobów lub środków walki (art. 122 k.k.), zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej (art. 123 k.k.): kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł- naruszenia prawa międzynarodowego ujęte w art. 124 § 1 k.k., zamach na mienie lub dobra kultury na obszarze okupowanym (art. 125 k.k.): kara pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto, zgodnie z nowym art. 259a k.k. penalizowane będzie przekroczenie granicy RP w celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa m.in. o charakterze terrorystycznym. W myśl kolejnego artykułu (art. 259b k.k.), możliwe będzie zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet warunkowego zawieszenia jej wykonania, jeśli sprawca wyrazi czynny żal.

Zgodnie z nowym art. 255a § 2 k.k., karane będzie także uczestnictwo w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podjęte w celu popełnienia takiego przestępstwa.

Kolejna zmiana to możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10.000 zł oraz świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach (art. 224b k.k.).

Najbardziej zasadnicza i budząca wątpliwości interpretacyjne projektowana zmiana art. 115 § 20 k.k. nie została uchwalona. Zgodnie z nią bowiem, pula czynów mogących być uznanymi za akty terroru powiększyłaby się. Za przestępstwo o charakterze terrorystycznym można by było uznawać czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, czyli np.: czynną napaść lub publiczne znieważenie Prezydenta RP, publiczne znieważenie głowy obcego państwa czy akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa, wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego czy też np. zmuszanie funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
Jednak ustawodawca uznał, że nie byłaby to dobra zmiana.

Opracowanie: Małgorzata Sowa-Grajewska