Prof. Gardocki przedstawił sprawozdanie z działalności SN w 2009 roku. Wynika z niego, że w 2009 r. do Sądu Najwyższego ogółem wpłynęło 9129 spraw (w 2008 r. – 8890). Było wśród nich 5985 kasacji (w 2008 r. – 5945). Łącznie w 2009 r. SN rozpoznał 9025 spraw (w 2008 r. – 9033), w tym 5764 kasacji (w 2008 r. – 6053).
Zdaniem sędziów SN przyczyną tego wzrostu jest obniżająca się jakość polskiego prawa, co wyraża się brakiem wyraźnych określeń ustawowych, dużą szczegółowością, lukami, niespójnościami i ciągłymi nowelizacjami. Według Sądu Najwyższego można się spodziewać, że przygotowywane kolejne nowelizacje spowodują dalsze zwiększenie liczby pytań prawnych.
W sprawozdaniu przypomniano także najważniejsze wykładnie prawa SN z 2009 r.: - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją określonej wykładni aktu normatywnego, które nie powoduje utraty mocy obowiązującej przepisu, nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania; - osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę; - za przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej można ścigać nie tylko jej dysponenta, ale także np. dziennikarza; - nie można dostosowywać do polskiego prawa kary wobec obywatela RP skazanego w innym państwie UE, przekazanego temu państwu przez Polskę na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, a następnie odesłanego do Polski dla wykonania kary; - od odpowiedzialności karnej za zniesławienie zwalnia cytowanie cudzych wypowiedzi, ale tylko wtedy, gdy mają one charakter informacji o sprawach publicznych oraz gdy nie są anonimowe i są "rzeczywistymi cytatami"; - prokuratura nie może utajniać w akcie oskarżenia imienia i nazwiska osoby oskarżonej.