Projekt opiewa na kwotę 12.639.165,12 zł i obejmie wszystkie sale rozpraw(sale cywilne) we wszystkich sądach apelacyjnych oraz 290 sal rozpraw w 44 sądach okręgowych. Planuje się, że sale rozpraw w ramach ww. postępowania przetargowego będą sukcesywnie wyposażane w urządzenia i system teleinformatyczny do końca 2011 r.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożyły 23 firmy. W dniu 9 marca 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Od wyników rozstrzygnięcia przetargu złożono odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok oddalający odwołania wykonawców. Oznacza to, że wybór oferty dokonany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest prawidłowy. Obecnie trwają czynności poprzedzające podpisanie umowy z wykonawcą. Zakłada ona realizację projektu w terminie do sześciu miesięcy od daty jej podpisania.
- Celem projektu jest usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych, jako jednego z obszarów unowocześniania procedur sądowych przez umożliwienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi – mówi minister Krzysztof Kwiatkowski.
Zdaniem szefa resortu, właściwe utrwalenie czynności procesowej jest niezbędne do jej należytego udokumentowania w aktach sprawy oraz do oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania, zwłaszcza w ramach postępowania odwoławczego lub wywołanego wskutek wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest na obecnym poziomie rozwoju technologicznego i społecznego nie tylko możliwe, ale przede wszystkim niezbędne. - Technologie cyfrowe rejestrujące dźwięk lub dźwięk i obraz pozwalają na utrwalenie własnych sformułowań uczestników postępowania, niewystylizowanych przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. Zapis audio-wideo daje lepsze podstawy do oceny materiału dowodowego i kontroli instancyjnej niż tradycyjny protokół. Wiarygodność protokołu elektronicznego pozwala na uproszczenie zasad pisemnego utrwalania tych czynności sądowych, z których sporządzany jest zapis audio lub audio-wideo - dodał.

Jak informuje MS, w ramach projektu mają być osięgniete następujące cele:
- Usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych, jako jednego z obszarów unowocześniania procedur sądowych.
- Zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio- wideo przebiegu rozprawy.
- Podniesienie na wyższy poziom kultury i przejrzystości postępowań sądowych poprzez utrwalanie własnych sformułowań uczestników postępowania, niewystylizowanych przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi.
- Umożliwienie skupienia się uczestników postępowania oraz składu orzekającego na przebiegu czynności bez zbędnych przerw koniecznych w celu formułowania i kontrolowania protokołu pisemnego.
- Skrócenie czasu trwania rozprawy sądowej protokołowanej w postaci protokołu elektronicznego w stosunku do rozprawy protokołowanej w sposób tradycyjny.
- Wprowadzenie należycie udokumentowanych akt sprawy umożliwiających prawidłową ocenę przeprowadzonego postępowania, zwłaszcza w ramach postępowania odwoławczego lub wywołanego wskutek wniesienia skargi o wznowienie postępowania.
- Obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez umożliwienie prowadzenia dowodu na odległość.