Sytuacja, gdy o egzekucji komorniczej dowiadujemy się na jej zaawansowanym etapie, nie jest wcale rzadkością. Jak pokazało badanie "Diagnoza świadomości prawnej Polaków" z 2016 r. niewiele, bo tylko 36 proc. naszych rodaków, zdaje sobie sprawę, że nieodebranie listu poleconego z sądu nie sprawi, że unikną negatywnych konsekwencji.

Czytaj: Już w czwartek Dzień Edukacji Prawnej>>

Oczywiście umów należy dotrzymywać, długi spłacać, a nieznajomość prawa szkodzi - niemniej warto wiedzieć, co zrobić, gdy komornik wejdzie nam na konto.

Nie można blokować wszystkiego
Komornik, zajmując konto bankowe, wysyła bankowi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji, wraz z kosztami egzekucyjnymi. Z chwilą doręczenia bankowi tego zawiadomienia, pieniądze podlegają zajęciu - i to nie tylko te już zgromadzone na koncie, ale również te, które na nie po tym zawiadomieniu wpłyną.

Czytaj: Sędziowie zapraszają młodzież na zajęcia edukacyjne>>

Wyjątkiem jest część wynagrodzenia za pracę - konkretnie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. 1575 zł. Wyłączeniu podlegają też świadczenia, dodatki i zasiłki. Dodatkowo z konta nadal można dokonywać niektórych wypłat, np. na zobowiązania podatkowe i alimentacyjne (szczegółowo wszystkie wyjątki wymienia art. 890 kodeksu postępowania cywilnego).

Małżonek może wyłączyć swoją część pieniędzy
Przykrą wiadomością dla małżonka dłużnika jest fakt, że nawet wtedy, gdy egzekucja toczy się tylko wobec współmałżonka, komornik może zająć wspólne konto. Jeżeli jednak są na nim pieniądze, które nie należą do majątku osobistego dłużnika ani nie stanowią jego wynagrodzenia, małżonek może wystąpić o wyłączenie swoich pieniędzy spod egzekucji.


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>

Wymaga to wniesienia pozwu do sądu - właściwy będzie ten, w którego okręgu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwanym jest wierzyciel, a w dokumencie trzeba wskazać, jaka kwota powinna być wyłączona spod egzekucji i dlaczego. Na złożenie pozwu małżonek dłużnika ma miesiąc od chwili, gdy dowiedział się, że jego prawa zostały naruszone. W pozwie warto wnioskować o zawieszenie egzekucji (na podstawie art. 755 § 1 k.p.c.).

Czynności komornika można zaskarżyć
Kolejnym narzędziem, którym może posłużyć się dłużnik, jest skarga na czynności komornika. Kieruje się ją do sądu rejonowego, przy którym działa komornik - sam dokument złożyć jednak należy u komornika, a to on - po wstępnym rozpatrzeniu - przekaże pismo do sądu.

Termin na złożenie skargi to tydzień od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone.

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego zaskarżyć można np. nieuwzględnienie wspomnianych wyżej wyłączeń spod egzekucji, naliczenie zawyżonych opłat, prowadzenie postępowania, mimo że dług już uiszczono (nie umorzono postępowania mimo ugody zawartej z wierzycielem i złożenia przez niego wniosku o umorzenie).

Podobnie jak w przypadku powództwa przeciwegzekucyjnego warto wnieść o zawieszenie postępowania. Złożenie skargi na czynności komornika kosztuje 100 zł.

Na wcześniejszym etapie warto złożyć sprzeciw
Niewysokich kwot z tytułu pożyczek, niespłaconych rachunków najczęściej dochodzi się przez internet - czyli w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Dłużnik pocztą otrzyma nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym - taki nakaz to wydruk z systemu opatrzony dwudziestocyfrowym kodem, który należy wpisać na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl. Zyskuje się wtedy dostęp do akt sprawy.

Na tej samej stronie - w ciągu dwóch tygodni od doręczenia - można założyć konto w systemie i złożyć sprzeciw od orzeczenia.

Dłużnik, który nie chce korzystać ze zdobyczy technologicznych, może wybrać tradycyjną formę i wysłać pismo pocztą, w sprzeciwie musi wskazać zarzuty, czyli napisać z czym się konkretnie nie zgadza. Za sprzeciw nie pobiera się opłaty - jeżeli będzie skuteczny (złożony w terminie) sprawa trafi do rozpatrzenia przez sąd według właściwości ogólnej - czyli najczęściej ten właściwy dla dłużnika.

Apteczka prawna. Lex bez łez Krystian Markiewicz 
Apteczka prawna. Lex bez łez>>