• O Centrum

  Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej nastawiona na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników zainteresowanych tą dziedziną prawa.
  Centrum jest ukierunkowane na przekazywanie praktycznych umiejętności i knowhow bez zbędnego balastu historyczno-teoretycznego w celu przygotowania młodych prawników do wykonywania zawodu w renomowanych kancelariach oraz międzynarodowych korporacjach.
  Centrum stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę specjalizacji wśród prawników w dobie, gdy ukończenie studiów prawniczych i wybranej aplikacji nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Centrum ma oferować cenioną przez najlepszych pracodawców wiedzę, a gwarancję tego stanowi fakt, że znakomita większość wykładowców wywodzi się z tych właśnie instytucji.
  Centrum ma również funkcjonować jako platforma rekrutacyjna, gdzie duże kancelarie i korporacje będą mogły poznać, a następnie zatrudnić najlepszych absolwentów Centrum. Centrum ma zatem ułatwiać swoim absolwentom znalezienie zatrudnienia lub interesujących praktyk bądź staży.
  Centrum ma umożliwiać młodszym prawnikom poznanie specyfiki pracy w dużych kancelariach i korporacjach oraz nawiązanie pożytecznych kontaktów. Centrum jest też inicjatywą społecznościową zrzeszającą specjalistów z dziedziny IP z całej Polski, którego zadaniem będzie aktywizacja tego środowiska poprzez wspólne konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje. Centrum ma zatem zrzeszać liderów i specjalistów z szeroko rozumianego IP.

   

 • Szkoła Praw Własności Intelektualnej

  Podstawowym filarem Centrum jest Szkoła Praw Własności Intelektualnej, której pierwsza edycja zostanie uruchomiona w roku akademickim 2009/2010. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób pragnących uzyskać realną wiedzę z dziedziny IP. Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IP. Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie będzie większa niż 20 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników w dziedzinie IP i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.
  Szkoła Praw Własności Intelektualnej oferuje kompleksowy program nauczania obejmujący wszystkie dziedziny IP, a w szczególności : prawo autorskie, patentowe, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo internetowe, prawo reklamy, obrót oprogramowaniem, domeny internetowe, proces cywilny z dziedziny IP, prawo farmaceutyczne, ochrona danych osobowych, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe i ochronę konsumenta. Podstawową metodą nauczania będzie metoda sokratejska stosowana na uniwersytetach w USA oraz case study. Szczegółowy program szkoły dostępny jest na stronie www.ipcentrum.pl Osoby które ukończą Szkołę Praw Własności Intelektualnej otrzymają uroczyste dyplomy, a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki w instytucjach współpracujących z Centrum.
  Poszczególne wykłady, są też dostępne dla osób nie będących słuchaczami Szkoły Praw Własności Intelektualnej, które mogą wybrać uczestnictwo w konkretnych panelach, np. prawo farmaceutyczne, z tym zastrzeżeniem, że osoby takie nie uzyskają dyplomu ukończenia Szkoły Praw Własności Intelektualnej. Wykłady w ramach Szkoły będą odbywać się w co drugą sobotę miesiąca, tak by jak najefektywniej zagospodarować czas bez uszczerbku dla innych zajęć słuchaczy czy wykładowców.

   

 • Wykładowcy

  Wykładowcy Centrum to niemal w całości praktycy z renomowanych kancelarii prawnych (np. Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, CMS Cameron McKenna, Domański, Zakrzewski, Palinka), patentowych oraz przedstawiciele administracji publicznej. Nie zabraknie też przedstawicieli prawnych biznesu (Microsoft Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o.)
  Centrum kładzie nacisk na elementy międzynarodowe, dlatego też w składzie wykładowców znajdują się osoby z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich lub tam wykształcone i prawnicy zagraniczni, których zadaniem będzie przybliżenie regulacji prawnych z dziedziny IP w innych krajach i przedstawienie podstawowej terminologii z zakresu IP w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

   

 • Lokalizacja

  Siedzibą Centrum jest Kraków jak dynamiczny ośrodek akademicki, turystyczna destynacja i genius loci dla tematyki praw własności intelektualnej. Zlokalizowanie siedziby Centrum na krakowskim Kazimierzu, kulturalnej i rozrywkowej dzielnicy Krakowa pozwala na poznanie miasta od jego najlepszej strony.

   

 • Warunki finansowe

  Uczestnictwo w Szkole Praw Własności Intelektualnej lub jej poszczególnych modułach jest odpłatne na zasadach zbliżonych do studiów podyplomowych. Szczegóły dotyczące finansowania znajdują się na stronie www.ipcentrum.pl

   

 • Współpraca z partnerami

  W celu promocji swojej aktywności Centrum zamierza nawiązać współpracę ze strategicznymi partnerami z branży medialnej, w szczególności wydawnictwami i serwisami prawniczymi, oraz pozyskać największe kancelarie prawne jako partnerów aktywności Centrum

   

 • Działalność publikacyjno-szkoleniowa

  Jednym z istotnych filarów działalności Centrum jest działalność publikacyjna polegająca z jednej strony na indywidualnych publikacjach wykładowców Centrum, a z drugiej na podejmowaniu wspólnych inicjatyw wydawniczych z zaprzyjaźnionymi wydawnictwami prawniczymi. Istotnym elementem działalności Centrum jest stała reprezentacja jego wykładowców na konferencjach i seminariach z zakresu IP.

   

 • Kariera w Centrum

  Centrum jest otwarte na współpracę ze specjalistami z dziedziny IP posiadającymi stosowną wiedzę, wykształcenie i co najważniejsze praktykę w zakresie spraw własności intelektualnej. Osoby zainteresowane współpracą z Centrum proszę o kontakt drogą emailową na adres: ipcentrum@home.pl

KONTAKT
www.ipcentrum.pl
Tel.: 508 214 587
Poczta elektroniczna: ipcentrum@home.pl