Minister sprawiedliwości zmienił zasady kupowania towarów i usług - informuje "Rzeczpopolita". Zarządzeniem podpisanym 17 lutego 2012 r. zadanie to powierzył Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie. To właśnie on ma teraz prowadzić postępowania i udzielać zamówień publicznych na wszelkie towary i usługi dla sądów powszechnych w całym kraju. Lista możliwych zamówień liczy 22 pozycje – od energii, paliwa i samochodów aż do wywozu nieczystości oraz sprzątania. Dzięki wspólnym zakupom ma być taniej, oszczędności wymiaru sprawiedliwości wyniosą według szacunków 50 mln złotych . Prezesi sądów będą składać zapotrzebowanie na towary i usługi w Krakowie na koniec każdego roku warunkom dostaw. Nie wszystkim to się jednak podoba