Przepisy dodaje nowa ustawa o obligacjach, która wprowadza wiele ułatwień w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji. Stwarza m.in. podstawę prawną do ustanawiania i działania obligatariuszy oraz rozszerza zakres instrumentów, które będą dostępne dla emitenta.

W kwestii kosztów sądowych nowela przewiduje, że od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały lub o unieważnienie uchwały zgromadzenia obligatariuszy pobiera się opłatę stałą w kwocie 2.000 zł.

Czytaj: Wkład obligatariusza wymaga nowej regulacji>>>

LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>