Licencja ma być udzielana na podobnych warunkach na terenie więcej niż jednego kraju UE, dzięki czemu niższe mają być koszty ponoszone przez serwisy internetowe udostępniające muzykę. Na zapewnienie skuteczności nowej licencji kraje UE mają 2 lata.

Aby stworzyć odpowiednie warunki dla wprowadzenia transgranicznej licencji, dyrektywa 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym przewiduje, że organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi musi przede wszystkim posiadać odpowiednie techniczne możliwości przetwarzania danych identyfikujących utwory, pozwalające na właściwy zarząd i kontrolę nad ich eksploatacją. Dyrektywa nakłada również na te organizacje obowiązki informacyjne, ustala zasady rozliczeń oraz określa zasady współpracy pomiędzy organizacjami w celu udzielania przedmiotowych licencji.

Oprócz transgranicznej licencji na udostępnianie utworów muzycznych w internecie nowa dyrektywa ustala również wspólne dla całej UE standardy działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do ich przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych we wszystkich państwach członkowskich UE.

Dyrektywa wchodzi w życie 9 kwietnia b.r., ale na jej implementację kraje UE, w tym Polska, mają czas do 10 kwietnia 2016 r.