W czwartek 12 maja Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa, uchwalona 15 kwietnia przez Sejm, wprowadza znaczące zmiany w procedurze wyboru ławników. Powodem tego jest m.in. uchylenie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), w wyniku czego traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Pozostaje niewiadomą kiedy ustawa, która uprzednio musi zostać podpisana przez Prezydenta RP, wejdzie w życie. Wraz z ustawą powinno wejść również nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. To z kolei pociąga za sobą konieczność zaopiniowania projektu przez Krajową Radę Sądownictwa, a także podpisania aktu prawnego, opublikowania go w Dzienniku Ustaw oraz zapewnienia odpowiednio długiego vacatio legis. Sytuacja ta jest szczególnie kłopotliwa dla prezesów sądów, którzy do 31 maja 2011 r. muszą podać liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin. Problem jest też istotny dla gmin, które przygotowują wybory (a więc i przyjmują zgłoszenia kandydatów) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Więcej na temat wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015 w Serwisie Samorządowym WKP:
Wybory ławników pod presją czasu
Co samorządy gminne o wyborach ławników wiedzieć powinny - nowe zasady wyboru ławników