Zmiana ma być wprowadzona poprzez nowelizację Regulaminu prac Rady Ministrów. Jest to jeden z najważniejszych aktów normatywnych w polskim systemie prawa, ponieważ określa zasady tworzenia przez rząd aktów powszechnie obowiązującego prawa. Choć formalnie jest aktem wewnętrznym, wpływa na sytuację prawną wszystkich podmiotów podlegających prawu Rzeczypospolitej Polski – czytamy w opinii BCC.
Opublikowany 13 kwietnia 2016 r. projekt nowelizacji Regulaminu  prac Rady Ministrów zmienia lub uchyla 52 ze 174 paragrafów regulaminu, co stanowi 30 proc. jego zawartości.
Zdaniem ekspertów BCC planowane zmiany dotykają fundamentów procesu legislacyjnego, jakim jest diagnoza i analiza problemu, określenie celów dokonywanej interwencji, rozważenia dostępnych opcji rozwiązania problemu (w tym niewymagających zmiany prawa) oraz wybór i zaplanowanie optymalnych rozwiązań. Zadania te realizują obecnie założenia projektu ustawy i towarzyszący im test regulacyjny wprowadzone do praktyki od stycznia 2013 r.
Autorzy opinii zauważają, że w uzasadnieniu projektu zmiany Regulaminu pracy Rady Ministrów podnosi się jedynie, że wiele ustaw rządowych, mimo istniejącego  obowiązku, przygotowywanych było bez przyjęcia założeń przez Radę Ministrów. Nie wskazano jednak danych liczbowych pozwalających określić skalę zjawiska, ani nie przedstawiono analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. - Sprawia to wrażenie, jak gdyby fakt, że przepisy nie są konsekwentnie stosowane przez urzędy administracji publicznej, był wystarczającym powodem, by je uchylać. Nowelizacja Regulaminu prac Rady Ministrów planuje zmiany, których skutki mogą zaprzepaścić wysiłki wszystkich poprzednich rządów oraz wielu instytucji i środowisk unowocześnienia polskiego procesu legislacyjnego – stwierdza BCC w swojej opinii.
BCC oraz Obywatelskie Forum Legislacji, w którym jest reprezentowany, od wielu lat podnosi, iż tak doniosła materia, jaką jest proces stanowienia prawa w Polsce, powinna być unormowana aktem w randze ustawy, której wszelkie zmiany podlegałyby obowiązkowym konsultacjom publicznym.

Grzegorz Wierczyński
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz>>>