Zarząd Fundacji imienia tego wybitnego uczonego, która organizuje ten konkurs informuje, że zgłaszane do niego mogą być najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2015 roku.
W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród: 1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora; 2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książkowych. W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy.
Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu nagrody nie przyznać. Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji przed rozstrzygnięciem konkursu.

Zarząd Fundacji prosi rady naukowe wydziałów prawa i administracji polskich uniwersytetów, rady raukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie kandydatur do konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także samym autorom.
Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgłosić jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii konkursu.
Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w dwóch egzemplarzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa (adres do korespondencji: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59) w terminie do 15 kwietnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w czerwcu 2016 r.