W Dzienniku Ustaw nr 714 z 25 czerwca br. opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie siedmiu dni, czyli 3 lipca br..

Czas oceny
Zgodnie z nim niezwłocznie po przydzieleniu referendarza sądowego albo asystenta sędziego do wykonywania zadań albo czynności w danym wydziale, przewodniczący wydziału omawia z nim oczekiwania co do sposobu wykonywania powierzonych zadań albo czynności oraz kryteria i sposób dokonania oceny. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Pierwszej oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego.
W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż trzy miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
W razie uzyskania negatywnej oceny referendarz sądowy albo asystent sędziego podlega ponownej ocenie nie
wcześniej niż po upływie pół roku od dnia zapoznania się z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dokonania tej oceny.

Kryteria oceny i samooceny
Referendarz sądowy i asystent sędziego mogą wypełnić arkusz samooceny dotyczącej spełniania szczegółowych
kryteriów w okresie objętym oceną i przekazać go prezesowi sądu za pośrednictwem przewodniczącego wydziału. Mogą oni zamieścić w arkuszu dodatkowe uwagi. Arkusz samooceny dołącza się do arkusza oceny.
W arkuszu oceny znajdują się takie kryteria jak staranne, skrupulatne i solidne wykonywanie powierzonych zadań; obiektywne i bezstronne rozpoznawanie okoliczności i podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych dokumentów i sprawdzonych informacji. Ocenia się też kulturę osobistą - odnoszenie z szacunkiem do klientów, stosowny strój oraz dobieranie odpowiedniego stylu i języka wypowiedzi w miejscu pracy, a także - wiedzę i chęć podnoszenia kwalifikacji.

Źródło: Dz. U. z 2012 r. poz. 714 z 25 czerwca 2012 r.