Dr hab. Arkadiusz Bereza, obecnie wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych reprezentuje największy samorząd prawniczy w Polsce, skupiający ponad 35 tys. radców prawnych i 10 tys. aplikantów. Jest także prorektorem Uniwersytetu im.Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Kieruje Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji, stanowiącym zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego. W latach 2007-2013 pełnił już funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
Wcześniej pracował jako radca prawny w ministerstwach oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w latach 2000-2005). Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wchodzi w skład różnych komisji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym zespołów pracujących nad reformą określonych dziedzin prawa lub monitorujących wprowadzenie reform w życie.
Dr Bereza ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od 1992 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 2012r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Przez 20 lat pracował w Katedrze Historii Państwa i Prawa, obecnie zaś kieruje Katedrą Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego.

Poza dużym doświadczeniem zawodowym i organizacyjnym dr hab. Arkadiusz Bereza ma również znaczny dorobek naukowy: jest autorem 7 monografii z historii wymiaru sprawiedliwości i dziejów sądownictwa (m.in. Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012; Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006), ok. 80 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą