Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej to jeden z głównych priorytetów naszej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości – odpowiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Chcemy położyć nacisk na m.in. te działania, które ułatwią obywatelom Unii wykonywanie np. ich praw o charakterze majątkowym. Jednocześnie nasze działania nakierowane będą na wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw – dodał.
W trakcie spotkania minister sprawiedliwości zaprezentował priorytety z zakresu współpracy sądowej w sprawach karnych, do których należy pakiet dotyczący ochrony ofiar. - Polska podziela podejście m.in. prezydencji węgierskiej do traktowania priorytetowo kwestii wzmocnienia pozycji ofiar, tak w postępowaniu karnym, jak i poza nim. Uważam, iż jest to szczególnie cenna inicjatywa, bo postrzegam rozbudowę praw ofiar jako szansę na stworzenie systemu sprawiedliwości naprawczej „restorative justice”, którego celem nie jest tylko i wyłącznie osadzenie sprawcy w zakładzie karnym, ale też przywrócenie zaburzonej przestępstwem równowagi – zadeklarował minister sprawiedliwości. Z naszej perspektywy, jako przyszłej Prezydencji, oraz jednego ze współsponosorów projektu, ważne są również dalsze prace nad europejskim nakazem ochrony (EPO)" – dodał Krzysztof Kwiatkowski.
Druga grupa działań w trakcie Prezydencji, koncentrować się będzie na kontynuacji prac w celu wzmocnienia praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym, prowadzonych w formule „krok po kroku”, zainicjowanej w trakcie prezydencji szwedzkiej (m.in. prawo podejrzanych do adwokata).
Minister sprawiedliwości podziękował też sekretarzowi generalnemu Amnesty International za aktywną rolę, jaką spełnia ta organizacja, w postępowaniach ekstradycyjnych prowadzonych przed polskimi sądami. W tym kontekście przedstawiciele organizacji zwrócili uwagę, że organizacja ta nie dokonuje oceny sytuacji konkretnych osób, a jedynie przedstawia raport o poszanowaniu praw człowieka w danym państwie. – Ocena, czy w danym przypadku dochodzi do zagrożenia praw człowieka danej osoby należy przede wszystkim do sądu – stwierdzili.
W trakcie spotkania przedstawiciele Amnesty International poruszyli także temat rzekomych tajnych więzień CIA w Polsce. Zauważyli jednak, że nasz kraj jest jednym z nielicznych, w którym w tej sprawie wdrożono śledztwo. Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że sprawa ta pozostaje w kompetencji Prokuratora Generalnego.
W odniesieniu do przestrzegania praw człowieka w Polsce w zakresie wymiaru sprawiedliwości, minister Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że dzięki podejmowanym przez niego działaniom 2010 r. był pierwszym od dekady rokiem kiedy w polskich więzieniach nie było przeludnienia - zaludnienie jednostek penitencjarnych nie przekroczyło normatywnej pojemności i utrzymuje się tak cały czas m.in.. dzięki stosowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego.
Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1977 r.), obecnie liczy ponad 2 miliony członków w 150 krajach świata.