Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów dotyczącą odwołania go ze stanowiska. Sąd uznał, iż akt odwołania ze stanowiska Szefa CBA nie jest decyzją administracyjną, postanowieniem, czy też innym aktem lub czy czynnością z zakresu administracji podlegającym zaskarżeniu do sądu administracyjnego, stąd skargę jako niedopuszczalną odrzucił.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd wyjaśnił, iż pomiędzy Prezesem Rady Ministrów, a Szefem CBA występuje stosunek nadrzędności i podległości organów państwowych, a to z kolei wskazuje, iż wydanie aktu odwołania ze stanowiska Szefa CBA należy do spraw wynikających z nadrzędności i podległości wymienionych organów administracji publicznej, podlegających wyłączeniu spod właściwości sądów administracyjnych.
Jednocześnie Sąd wskazał, że osoba powołana na stanowisko Szefa CBA nie staje się funkcjonariuszem w rozumieniu art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 ze zm.), albowiem akt powołania nie jest tożsamy i nie zastępuje decyzji o powołaniu do służby w CBA, o której mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Wa 22/10.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line