Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w środe 29 sierpnia br. jednogłośnie.

Zdaniem NRA podstawy prawne oraz sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego naruszają standardy konstytucyjne oraz wspólne zasady prawa Unii Europejskiej, a sposób wyłaniania kandydatów jest nietransparentny, pospieszny, niegwarantujący wyboru osób spełniających standardy powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, co podważa autorytet Sądu Najwyższego i zapadających w nim orzeczeń.
Kierownictwo Adwokatury ma też wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP dotyczące ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym. Jak stwierdza uchwała, zostały one dostrzeżone w postanowieniu TSUE w sprawie Celmer, w procedurze wszczętej przez Komisję Europejską, w postanowieniu SN o zastosowaniu środka tymczasowego i o przedstawieniu pytań prejudycjalnych TSUE oraz w stanowiskach Komisji Weneckiej i raporcie ONZ, nakazują powstrzymanie się od pospiesznego stosowania kwestionowanego prawa.

- Przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a przestrzeganie i wykonywanie orzeczeń Sądu Najwyższego jest obowiązkiem wszystkich organów władzy publiczne - stwierdzają autorzy uchwały.

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powstrzymanie się z powołaniem przedstawionych kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła również uchwałę, w której uznała, że udział adwokatów w aktualnej procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z wartościami jakimi kieruje się Adwokatura. - Naczelna Rada Adwokacka z dezaprobatą odnosi się do tych zachowań adwokatów, które legitymizują sprzeczne z Konstytucją RP działania wobec wymiaru sprawiedliwości – czytamy w uchwale.