Jeszcze w lutym rząd zajmie się zmianami w kodeksie karnym, który przewiduje umieszczanie szczególnie niebezpiecznych przestępców w zakładzie karnym po odbyciu kary.
Rada Legislacyjna przy premierze uważa, że słuszny jest zamysł ustanowienia adwokata z urzędu dla osoby, której ma dotyczyć umieszczenie w zakładzie leczniczym po odbyciu kary powinien jednak uwzględniać, że osoba ta może mieć własnego adwokata, świadczącego na jej rzecz pomoc prawną w tym postępowaniu (art. 49a ust. 1 ustawy). To daje mu pierwszeństwo przed adwokatem z urzędu. W powołanym przepisie mowa jest tylko o ustanowieniu adwokata z urzędu po otrzymaniu przez sąd wniosku dyrektora zakładu karnego o umieszczenie osoby skazanej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Wreszcie, uzasadnionym rozwiązaniem wydaje się opcja apelacji, a nie zażalenia na postanowienie w przedmiocie umieszczenia osoby w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (art. 49b ust. 2 projektu) – uważają członkowie Rady legislacyjnej..