NRA zwróciła się w liście do senatorów o wprowadzenie zmian do ustawy, które usuną rozwiązania wywołujące, zdaniem adwokatów, istotne zastrzeżenia co do ich poprawności.
Adwokaci zwracają uwagę senatorów na dopuszczenie do korzystania z nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej osób zamożnych, które stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej oraz na przepis, który przewiduje, że w ramach pomocy prawnej obywatelom będzie przysługiwało również przygotowanie pierwszego pisma procesowego, co jest objęte odrębnymi regulacjami na gruncie prawa procesowego. Obecnie przepisy umożliwiają wyznaczenie pełnomocnika z urzędu również do sporządzenia pierwszego pisma procesowego. Adwokaci zaakcentowali także możliwość świadczenia pomocy prawnej, w ramach organizacji pozarządowych, przez osoby nieposiadające profesjonalnego przygotowania, nie mające obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd w sztuce.
Zdaniem NRA spowoduje to, że w ramach jednego systemu pomocy prawnej społeczeństwo otrzyma dwa, zupełnie różne standardy jakości usług.