Czytaj: Jacek Trela nowym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej >> 

Podjęto 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały zmieniające regulaminy.
- Fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata – na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić – czytamy w uchwale dotyczącej tajemnicy zawodowej.

W innej uchwale Krajowy Zjazd Adwokatury zaapelował do władz RP o podjęcie prac nad gruntowną reformą przepisów o opłatach sądowych poprzez dostosowanie ich do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do sądu. KZA postulował też gruntowną reformę systemu nieodpłatnej przedsądowej i sądowej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych z urzędu, w którym beneficjent mógłby otrzymać pomoc od momentu zaistnienia problemu prawnego do momentu jego rozstrzygnięcia.

Z kolei w uchwale dotyczącej zasad wykonywania zawodu KZA zobowiązał Naczelną Radę Aadwokacką do podjęcia działań mających zapewnić rozszerzenie kompetencji adwokatów oraz walkę z nieuczciwą konkurencją. NRA ma podjąć działania zmierzające do zwiększenia obowiązku zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych. NRA ma również podjąć starania o umożliwienie wykonywania zawodu adwokata w formie spółki kapitałowej oraz doprowadzenie do uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kancelariami i spółkami z udziałem adwokatów oraz uregulowania zasad zatrudniania lub współpracy z aplikantami adwokackimi.

Zjazd zobowiązał też NRA do dokonania analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej i przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej. Analizy wymagają także wewnętrzne akty normatywne dotyczące podstaw i trybu postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów oraz opracowania projektów stosownych zmian.

W innych uchwałach znalazły się m.in. postulaty o zracjonalizowanie składek adwokackich na NRA, renegocjację ceny i sumy ubezpieczenia OC, zwiększenie udziału kobiet w działalności samorządowej, utworzenie zakupów informacji prawnej, ograniczenie zakresu ramowego planu szkolenia NRA do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwokackiego, uregulowania zasad przechowywania akt związanych z przeprowadzaniem egzaminów na aplikację i adwokackiego. Zjazd zobowiązał też NRA do intensyfikacji uczestniczenia w procesach legislacyjnych i aby NRA dążyła do zapewnienia przedstawicielom samorządu możliwości aktywnego udziału w pracach komisji legislacyjnych.
Zjazd adwokatury podjął też uchwałę specjalną w sprawie ładu konstytucyjnego w Polsce.
Czytaj: Zjazd adwokatury w obronie konstytucji i trójpodziału władz>>

 

Więcej o uchwałach zjazdu adwokatury>>