Porozumienie Acta z uwagi na ogólność i niejasność jej postanowień i procedur, może prowadzić do istotnych ograniczeń wolności słowa i nadmiernej ingerencji w prawa jednostki - czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Przepisy prawa mające zapewnić ochronę własności intelektualnej, muszą godzić pożądaną skuteczność, z zapewnieniem poszanowania praw i swobód obywatelskich, w przeciwnym razie mogą naruszać zasady demokratycznego państwa prawa.
Porozumienie Acta, nie zostało poddane rzeczywistym konsultacjom społecznym, w szczególności nie konsultowano ich ze środowiskami zajmującymi się ochroną wolności słowa, praw i swobód obywatelskich.
Kontrowersyjność postanowień i procedur Acta, brak precyzyjnie określonych konsekwencji jej przyjęcia dla obywateli, powinny skłaniać decydentów do zachowanie szczególnej staranności i przejrzystości w trybie jej przyjęcia.
Adwokaci – jako grupa zawodowa powołana na mocy art.1 ustawy Prawo o adwokaturze, do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – wykonując swój ustawowy obowiązek, wzywają Rząd RP i Eurodeputowanych do poddania Porozumienia Acta szerokiej publicznej debacie.