Dane obejmują okres od powołania sędziego Piotra Schaba na stanowisko, czyli od czerwca 2018 r. 17 stycznia 2020 r. - przypomnijmy -  RPO spytał Krajową Radę Sądownictwa, czy podjęła uchwałę w sprawie wyboru sędziego na rzecznika dyscyplinarnego przed jego powołaniem, bo w jego ocenie było to konieczne. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Rada w szczególności m.in. "wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych". Etap drugi to powołanie rzecznika na podstawie uchwały KRS przez Ministra Sprawiedliwości. Art. 112 par. 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi zaś: "Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję".

- Jeśli uchwały KRS nie było, wszelkie czynności wyjaśniające i dyscyplinarne rzecznika i jego zastępców podjęto bez wymaganej podstawy prawnej – ocenia RPO. I dodaje, że należałoby też uznać, że rzecznik i jego zastępcy przekraczają uprawnienia, a ich działania to nadużycie władzy.

Czytaj: Sędziowie "nie przyznali się" do Forum Współpracy Sędziów - rzecznik stawia zarzuty>>

Czynności sprawdzające w 152 sprawach

RPO zapytał więc rzecznik dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o bilans podejmowanych przez niego działań. 

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych >

Sędzia Schab odpowiedział mu, że z racji pełnionej funkcji nie prowadzi oficjalnej statystyki, która pozwoliłaby na udzielenie  szczegółowych odpowiedzi. Wskazał jednak, że podjęto czynności wyjaśniające w 152 sprawach, wszczęto 68 postępowań dyscyplinarnych (dwa zostały umorzone postanowieniem zastępcy rzecznika, w trzech odmówiono wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

Czytaj w LEX: Katalog kar oraz zasady ich wymiaru w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów i asesorów sądowych oraz sędziów w stanie spoczynku >

 

- W 16 sprawach skierowano wnioski o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów do sądów dyscyplinarnych. Pozostałe sprawy są w toku. Zarzuty stawiane sędziom są w dużej części przedstawiane w komunikatach zamieszczanych na stronie rzecznik.gov.pl - dodał. 

Wskazał również, że "ocena rezultatów działań podejmowanych przez rzecznika i jego zastępców jest na bieżąco dokonywana przez sądy dyscyplinarne, przed którymi toczą się postępowania i do których kierowane są pisma w ich toku". 

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Nadmiar obowiązków służbowych a odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne sędziego >