Projekt ten został opracowany w związku z potrzebą dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do zmian wynikających z utworzenia w Siłach Zbrojnych, Wojsk Specjalnych, jako rodzaju Sił Zbrojnych oraz utworzenia stanowiska Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, równorzędnego stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych oraz stanowiska Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jednocześnie projektowana zmiana wynika z decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych realizacji zakupu środków materialnych, sprzętu powszechnego użytku i usług, ujętych w centralnych planach rzeczowych dla których realizatorem była Agencja Mienia Wojskowego. Zgodnie z tą decyzją z dniem 1 kwietnia 2011 r. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przejął realizację zakupu środków materiałowych, sprzętu i usług, ujętych w centralnych planach rzeczowych, które realizowała Agencja Mienia Wojskowego oraz przejął rozliczenie udzielonego wsparcia Państwa Gospodarza wojskom obcym, w odniesieniu do zakupów dotychczas realizowanych przez Agencję.

Ponadto wydanie rozporządzenia wiąże się ze zmianami wprowadzonymi przepisami rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Zmiany te mają na celu umożliwienie dokonywania zwrotu podatku również na podstawie faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

Dodatkowo w przedmiotowym projekcie zaproponowano zmiany o charakterze dostosowującym np. w zakresie zwrotu podatku z tytułu zakupu samochodów osobowych i innych pojazdów w okresie 3 lat oraz przypadków związanych z kradzieżą tych pojazdów lub zniszczeniem. Przepisy te mają na celu uregulowanie tych kwestii tak, jak w przypadku importu na terytorium kraju tych pojazdów, objętych zwolnieniem z podatku.