Pytanie

Czy związkowcom, pracownikom firmy, należy wystawić PIT-8C w związku z finansowaniem przez firmę kosztów związanych z wyjazdem w delegację służbową (diety, koszty dojazdu, ryczałt za nocleg) na zaproszenie władz statutowych związków zawodowych?
W naszym układzie zbiorowym mamy zapis, na podstawie którego mamy obowiązek pokrywania kosztów takich delegacji z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów dotyczących podróży służbowych.

Odpowiedź

Przychód członków związku zawodowego (którzy jednocześnie się pracownikami spółki) z tytułu otrzymania wymienionych w treści pytania świadczeń będzie podlegał opodatkowaniu, wartość wypłaconych świadczeń należy moim zdaniem doliczyć pracownikom do uzyskiwanych przez nich wynagrodzeń ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. i wykazać w informacji PIT-11 łącznie z innymi dochodami ze stosunku pracy.

Uzasadnienie

Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 lutego 2009 r., ITPB2/415-1043/08/TJ, który w analogicznej do Państwa sytuacji wskazuje, iż "wypłata członkom związku zawodowego diet i zwrotu kosztów podróży, odbywanych w celach związanych z działalnością związku, następuje na podstawie obowiązującego w spółce "Regulaminu pracy". Regulamin pracy natomiast, zgodnie z art. 9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), stanowi jedno ze źródeł prawa pracy, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Oznacza to, że jego zapisy skierowane są do pracowników Spółki, również będących członkami związków zawodowych.

W okolicznościach niniejszej sprawy wypłacane przez pracodawcę diety i zwrot kosztów podróży nie stanowią wprawdzie należności za wykonywaną pracę, jednakże dokonywanie przez Spółkę ich wypłaty ma swoje źródło w łączącym ją z działaczami stosunkiem pracy, nie zaś w czynnościach wykonywanych interesie i na rzecz organizacji związkowej. Należności te, jako pochodzące od pracodawcy powinny zatem zostać zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy. Sprawia to, że nie można zaliczyć ich do przychodów ze źródła przychodów, określonego w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f., konsekwencją czego jest brak możliwości zwolnienia ich na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f.".

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego