Pytanie

Otrzymałam dotacje POKL w kwocie 300 tys. i wykazałam w CIT-8 w 2014 r. jako przychody wolne oraz wydatkowałam z dotacji 216 tys. (jako NKUP). Pozostałą część dotacji, tj 84 tys. zwrotu dokonałam w w styczniu 2015 r. oraz w kwietniu 2015 r.
Czy powinnam złożyć korektę deklaracji CIT- 8 za 2014 r., czy ująć w 2015 r. w CIT-8 z minusem?

Odpowiedź

W oparciu o oficjalne informacje o zasadach finansowania POKL (finansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków unijnych, wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) otrzymane dotacje stanowią przychód zwolniony z CIT. Zgodnie natomiast z powszechną praktyką organów podatkowych zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu (w tym dochodu zwolnionego z CIT) powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8. Stąd, w przypadku zwrotu otrzymanej dotacji, spółka powinna złożyć korektę deklaracji CIT-8 za 2014 r.

Uzasadnienie

Dla oceny skutków podatkowych otrzymania dotacji fundamentalne znaczenie ma źródło pochodzenia środków finansowych. Jak rozumiem, skrót POKL oznacza Program Operacyjny "Kapitał Ludzki". Zgodnie z treścią dokumentu z 9 września 2014 r. "Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (źródło: http://cppc.gov.pl/files/pokl/Zasady_finansow_POKL_%2025102014.pdf) oraz dokumentu z dnia 1 marca 2015 r. "Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (źródło: http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-priorytetow/) program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze specjalnej linii budżetowej "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych". Tym samym, zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami na witrynie rządowej (nie weryfikowałem prawidłowości informacji opublikowanych na tej stronie) POKL finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji unijnych oraz z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z treścią powyższych dokumentów środki odpowiadające wkładowi UE trafiają do beneficjentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Płatnika), który wypłaca je na podstawie zleceń płatności wystawianych przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie projektu z beneficjentem. W konsekwencji zakładam, że spółka otrzymała część dotacji za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Gdyby powyższe założenie okazało się błędne, proszę o kontakt celem aktualizacji komentarza.

Przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.) zawierają następujące regulacje w zakresie mogące mieć zastosowanie do zwolnienia dotacji otrzymanych z POKL z podatku dochodowego. Zgodnie z:
1) art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. zwolnieniu podlegają dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
2) art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p. zwolnione z podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;
3) art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p. zwolnieniu podlegają środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Z uwagi na pochodzenie środków na finansowanie szkolenia w ramach POKL (tzn. środki unijne otrzymane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środki z budżetu państwa), dotacje stanowią przychód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 u.p.d.o.p. Objęcie dotacji w ramach POKL zwolnieniem z CIT potwierdzają również stanowiska organów podatkowych, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2013 r. (sygn. IBPBI/1/415-156/13/ESZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-575/13-2/MAP).

Odnosząc się natomiast do pytania o korektę deklaracji CIT-8 z tytułu zwrotu dotacji należy mieć na uwadze, że zgodnie z powszechną praktyką organów podatkowych zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu (w tym dochodu zwolnionego z CIT z tytułu dotacji) powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8 (vide np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 października 2010 r., sygn. ILPB3/423-588/10-4/GC). Stąd spółka powinna złożyć korektę deklaracji CIT-8 za 2014 r.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł