Pytanie

Czy istnieje przedawnienie w kwestii zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej, w sytuacji gdy zaprzestano jej używania w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania? Czy jeżeli od upływu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania upłynęło np. 6 lat można mówić o przedawnieniu?

Odpowiedź

Tak, obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas ulega przedawnieniu. Następuje to, co do zasady, z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zwrotu ulgi na zakup kas. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas i którzy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestali ich używania, obowiązani są do zwrotu kwoty ulgi (zob. art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.). Zwrotu tego należy dokonać w terminach określonych przepisami § 6 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Kwota zwracanej ulgi na zakup kas stanowi według mnie niepodatkową należność budżetu państwa, którą na gruncie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p., uważa się za podatek (zob. art. 3 pkt 3 lit. c o.p.). W konsekwencji zobowiązanie do zwrotu ulgi na zakup kas, co do zasady, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu ulgi (zob. art. 70 § 1 o.p.).

Co istotne, podobne stanowisko reprezentują w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 lutego 2013 r. (ILPP2/443-1140/12-4/EN), w której czytamy, że "z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego (tj. 2006 r.), w którym upłynął termin zwrotu przez Wnioskodawcę odliczonej lub wydatkowanej kwoty na zakup kasy rejestrującej, to zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, ww. zobowiązanie uległo przedawnieniu". Powoduje to, że w przypadkach, gdy od końca roku, w którym upłynął termin zwrotu ulgi na zakup kas, upłynęło przynajmniej pięć lat, obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas najczęściej (tj. o ile w międzyczasie nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia) ulega przedawnieniu.

 

Dowiedz się więcej z książki
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł