23 stycznia 2014 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119). Resort finansów zdecydował się na nowe rozporządzenie a nie na nowelizację z 3 lutego 2010 r., ponieważ w trakcie prac na projektem zgłoszona została duża ilość zmian.

Jedną z najbardziej istotnych zmian w sprawozdawczości budżetowej jest wprowadzenie obowiązku składania większości sprawozdań w formie elektronicznej. Jednostki będą mogły składać elektroniczne formularze sprawozdań poprzez Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor, Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@ oraz elektroniczną skrzynkę pocztową.

I tak, sprawozdania w zakresie budżetu państwa Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL sporządzane będą wyłącznie w funkcjonującym obecnie Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa poczynając od okresów sprawozdawczych w roku 2014. Konsekwencją odstąpienia od składania sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B i Rb-24 w wersji papierowej są zmiany przepisów w zakresie uzgadniania stanu środków na rachunkach bieżących z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

Z kolei sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 przekazywane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-27 urzędów skarbowych jako organów podatkowych w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. Natomiast sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28 UE, Rb-28UE WPR, Rb-WSa i Rb-WSb przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów dysponenci części budżetowych przekazują również na adresy poczty elektronicznej zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Do ważnych zmian należą także te w zakresie sprawozdawczości budżetu państwa, budżetów JST, budżetu środków europejskich, sprawozdań o wydatkach strukturalnych oraz w zakresie sprawozdania Rb- Z PPP.

Wprowadzono nowe wzory sprawozdań:

Rb-28NWS (za I i II kwartał) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - będą je sporządzali i składali przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzono zmiany w dotychczasowych wzorach sprawozdań

Dokonano zmiany formularzy sprawozdań Rb-23 i Rb-23B w zakresie rachunków pomocniczych dla obsługi budżetu państwa dostosowując wykazywane dane do przepisów rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach w zakresie środków na rachunkach pomocniczych (Dz. U. Nr 249, poz. 1667) oraz wprowadzono dodatkowe pozycje odnoszące się do pozostałych rachunków państwowej jednostki budżetowej.

Wprowadzono także zmiany w obowiązujących wzorach sprawozdań Rb-NDS, Rb-30S, Rb-ST.

Zmiany terminów sprawozdań

Przyjęto propozycję zwiększenia częstotliwości przekazywania niektórych sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów, skrócono także terminy przekazywania sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne izby obrachunkowe m. in. sprawozdania Rb-34S oraz Rb-30S stały się sprawozdaniami kwartalnymi a nie półrocznymi, jak do tej pory.

Zmiany objęły także zasady i terminy przekazywania korekt sprawozdań.

W zakresie sprawozdań o wydatkach strukturalnych wprowadzono zmiany w instrukcji sporządzania oraz w zakresie objęcia obowiązkiem sprawozdawczym wszystkich jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej weszło w życie 24 stycznia 2014 r. Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej będą miały zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdań za styczeń 2014 r. Natomiast sprawozdania za 2013 r., zarówno dotyczące ostatniego kwartału, jak i roczne, będą składane na podstawie starego rozporządzenia z 2010 r. z pewnymi zastrzeżeniami.

Zobacz także: Są trudności ze składaniem sprawozdań budżetowych >>